R E G U L A M I N

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki zasady korzystania przez Użytkowników z Witryny, jak również zasady dokonywania przez Klientów Rezerwacji i odbioru Towaru.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Witryny pod adresem www.alkolabs.pl . Witryna służy do prezentacji towarów oraz usług takich jak np. szkolenia czy warsztaty znajdujących się w ofercie ALKOLABS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 29/1 (zwanej dalej: Sprzedawcą), do umieszczania informacji i artykułów dotyczących alkoholi (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji) oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu, do składania i ewidencjonowania zamówień.

3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia : do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu wydane na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zwłaszcza: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.).

 

§ 2

Definicje

 

1. Sprzedawca – ALKOLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-873 Katowice, ulica Tysiąclecia 29/1, posiadającą NIP: 6322012503 oraz REGON: 361240517, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552960, posiadająca ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia: do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu w miejscu sprzedaży: ul. Kościuszki 24, 40-048 Katowice.

2. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Jednoosobowy przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Klienta, ale która

nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanego przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Klient – każdy klient nabywający Towary;

5. Konsument – Klient o statusie konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Rezerwacja – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych w rezerwacji.

8. Kanał internetowy – kanał komunikacyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Witrynie celem umożliwienia dokonywania przez Użytkowników Rezerwacji w Sklepie.

9. Sklep – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w Katowicach ul. Kościuszki 24, 40-048 Katowice.

10. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.

11. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Witrynę.

12. Witryna – platforma on-line prowadzona w języku polskim pod adresem www.alkolabs.pl przeznaczona do prezentacji Towarów dostępnych w Sklepie.

13. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Witrynie;

 

§ 3

Rezerwacja oraz Odbiór

 

1. Uprawnionym do dokonania Rezerwacji jest osoba (użytkownik), która zaakceptowała regulamin (jego postanowienia), poprzez stosowne zaznaczenie przedmiotowej okoliczności w formularzu zmówienia/rezerwacji oraz ukończyła 18 rok życia. Powyższe zostaje oświadczone w treści formularza poprzez wskazanie daty urodzin.

2. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Kanał internetowy dostępny w Witrynie. Prezentacja towaru w Witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Do skutecznego złożenia Rezerwacji niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Dokonując Rezerwacji Użytkownik wybiera Towar, sposób płatności spośród określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu oraz sposób odbioru – osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z ust. 6 poniżej. Usługa formularza rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.

5. Rezerwacja zostaje dokonana z chwilą zapłaty za Towar. Sklep ma możliwość zastrzeżenia minimalnej wartości Rezerwacji koniecznej do jej dokonania przez Użytkownika.

6. Do sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru Towaru ze Sklepu. Miejscem zawierania umowy sprzedaży jest Sklep.

7. Sprzedawca nie wysyła Towaru Klientowi. Odbiór Towaru następuje wyłącznie w Sklepie. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu może zlecić firmie kurierskiej odbiór Towaru ze Sklepu. Sprzedawca w ramach tego zlecenia upoważniony jest do:

a) zweryfikowania czy Klient jest uprawniony do dokonania Rezerwacji.

b) przekazania Towaru firmie kurierskiej celem doręczenia Klientowi.

8. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Towaru przez pełnomocnika, tj. firmę kurierską, wydanie Towaru Klientowi następuje w Sklepie w chwili wydania kurierowi przez Sprzedawcę zarezerwowanych Towarów.

9. Zaznaczając w treści Rezerwacji opcję odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia firmę kurierską do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie oraz doręczenia mu Towaru.

10. Zlecenie odbioru Towaru pełnomocnikowi tj. firmie kurierskiej odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

11. W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz iż ma obowiązek odmowy wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.

12. Klient zobowiązuje się zapewnić, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią, trzeźwą i nieznajdującą się pod wpływem środków odurzających.

13. Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji oraz szczegóły jej dotyczące. W przypadku członków Klubu status Rezerwacji aktualizowany jest również na Koncie.

14. Towar objęty Rezerwacją gotowy jest do odbioru w Sklepie lub zostanie wydany przedstawicielowi firmy kurierskiej najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym po dokonaniu Rezerwacji. W razie braku możliwości realizacji Rezerwacji w tym terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę na podany adres e-mail.

15. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania lub nieprzyjęcia Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru, jeżeli:

-Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy w momencie dokonywania Rezerwacji;

-podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;

-Klient nie odebrał Towarów objętych aktualną lub poprzednią Rezerwacją;

-Klient nie dokonał zapłaty za Towary;

-Klient wybrał opcję doręczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, nie będąc ku temu uprawnionym w rozumieniu §3 Regulaminu;

-wystąpiły niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, którym Sprzedawca nie mógł zaradzić, w szczególności będące efektem działania warunków atmosferycznych, zdarzeń społecznych (strajki, zamieszki) czy politycznych (wprowadzenie stanu nadzwyczajnego określonego w Konstytucji RP, działania wojenne, ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19);

-odbiorca Towaru był niepełnoletni, nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających lub przedstawiciel firmy kurierskiej powziął jakąkolwiek wątpliwość co do wieku lub stanu odbiorcy Towaru w ww. zakresie.

16. Dowodem sprzedaży Towaru Klientowi jest paragon fiskalny bądź faktura VAT, jeśli Klient zażąda jej wystawienia. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie paragonu fiskalnego bądź faktury VAT w postaci elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania przez Klienta paragonu fiskalnego bądź faktury VAT w postaci papierowej, Klient może o to wystąpić kontaktując się ze Sprzedawcą na adres e-mail: sklep@alkolabs.pl . Sprzedawca deklaruje, iż w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, każdorazowo wystawi oraz prześle Klientowi paragon fiskalny bądź fakturę VAT w postaci papierowej.

 

§ 5

Ceny oraz metody płatności

 

1. Wszystkie ceny prezentowane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili dokonywania Rezerwacji.

2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów.

3. Płatności za Rezerwację Klient dokonuje przelewem on-line realizowanym za pośrednictwem serwisu PayU lub bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 07 1090 1740 0000 0001 4808 0003 z podaniem następujących danych Sprzedawcy : numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta. Datą Rezerwacji jest data wpływu środków na rachunek Sprzedawcy. Klient może również dokonać płatności gotówką w sklepie stacjonarnym (ul. Kościuszki 24, Katowice) przy odbiorze osobistym.

 

§ 6

Reklamacje

 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alkolabs.pl , bądź pisemnie na adres: Kościuszki 24, 40-048 Katowice

3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanych wad Towaru oraz datę ich wystąpienia, dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu), jak również żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia, przy czym podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest obowiązkowe.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

5. W przypadku wystąpienia wad, Towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie Towary do wyboru. Klient ma prawo wyboru roszczenia.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwe Towary do Sklepu na koszt Sprzedawcy.

 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient będący Konsumentem albo Jednoosobowym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@alkolabs.pl lub na adres Kościuszki 24, 40-048 Katowice, przed upływem 14 dniowego terminu.

2. Klient uprawniony do odstąpienia od umowy może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz oświadczenia jest też pakowany wraz z Towarem, a więc Konsument znajdzie go w przesyłce. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez

Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@alkolabs.pl.

3. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób wykazać zakup Towarów.

4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: ALKOLABS ul. Kościuszki 24, 40-048 Katowice.

5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.

7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki pieniężne w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty.

8. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Alkolabs sp. z o.o. ul. ul. TYSIĄCLECIA 29 Katowice, KRS 0000552960.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym informacja o administratorze danych osobowych Użytkowników, jak również informacje o plikach cookies stosowanych przez Witrynę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.alkolabs.pl .

 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: hnp://www.uokik.gov.pl.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie prezentowane w Witrynie i Kanale internetowym nazwy Towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i stanowią znaki towarowe używane przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona Witryna i Kanał Internetowy. Powyższe dotyczy w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

3. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w Witrynie i Kanale Internetowym treści o charakterze bezprawnym.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.alkolabs.pl .

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji Konta oraz poprzez informację zawartą w Witrynie. Klientom będącym Konsumentami albo Jednoosobowymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów, przysługuje w takim przypadku prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną o dokonanej zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w Witrynie. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, iż Rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Rezerwacji.