Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alkolabs.pl , bądź pisemnie na adres: Kościuszki 24, 40-048 Katowice

3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanych wad Towaru oraz datę ich wystąpienia, dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu), jak również żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia, przy czym podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest obowiązkowe.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

5. W przypadku wystąpienia wad, Towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie Towary do wyboru. Klient ma prawo wyboru roszczenia.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwe Towary do Sklepu na koszt Sprzedawcy.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem albo Jednoosobowym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@alkolabs.pl lub na adres Kościuszki 24, 40-048 Katowice, przed upływem 14 dniowego terminu.

2. Klient uprawniony do odstąpienia od umowy może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz oświadczenia jest też pakowany wraz z Towarem, a więc Konsument znajdzie go w przesyłce. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez

Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sklep@alkolabs.pl .

3. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru lub w inny sposób wykazać zakup Towarów.

4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: ALKOLABS ul. Kościuszki 24, 40-048 Katowice.

5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.

7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki pieniężne w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty.

8. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.